Class AliasMetaData

  • Constructor Detail

   • AliasMetaData

    public AliasMetaData​(StreamInput in)
           throws java.io.IOException
    Throws:
    java.io.IOException
  • Method Detail

   • alias

    public java.lang.String alias()
   • getAlias

    public java.lang.String getAlias()
   • filteringRequired

    public boolean filteringRequired()
   • getSearchRouting

    public java.lang.String getSearchRouting()
   • searchRouting

    public java.lang.String searchRouting()
   • getIndexRouting

    public java.lang.String getIndexRouting()
   • indexRouting

    public java.lang.String indexRouting()
   • searchRoutingValues

    public java.util.Set<java.lang.String> searchRoutingValues()
   • writeIndex

    public java.lang.Boolean writeIndex()
   • newAliasMetaDataBuilder

    public static AliasMetaData.Builder newAliasMetaDataBuilder​(java.lang.String alias)
   • newAliasMetaData

    public static AliasMetaData newAliasMetaData​(AliasMetaData aliasMetaData,
                           java.lang.String newAlias)
    Creates a new AliasMetaData instance with same content as the given one, but with a different alias name
   • equals

    public boolean equals​(java.lang.Object o)
    Overrides:
    equals in class java.lang.Object
   • hashCode

    public int hashCode()
    Overrides:
    hashCode in class java.lang.Object
   • toString

    public java.lang.String toString()
    Overrides:
    toString in class java.lang.Object