Class TransportNodesListShardStoreMetaData.NodesStoreFilesMetaData