Interface Writeable

  • Method Detail

   • writeTo

    void writeTo​(StreamOutput out)
       throws java.io.IOException
    Write this into the StreamOutput.
    Throws:
    java.io.IOException