Interface AliasOrIndex

  • Method Detail

   • isAlias

    boolean isAlias()
    Returns:
    whether this an alias or concrete index